Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej _____(dalej: „Witryna internetowa”). Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny internetowej jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gotkowicach, Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 549855, NIP: 9452183564, REGON: 361136872 (dalej „Administrator”).
  Dane kontaktowe:
  adres korespondencyjny: Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice
  adres e-mail: biuro@texobramy.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1; dalej zwane również jako: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane Osobowe Użytkowników (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Witryny internetowej przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 6. Administrator zapewnia, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane osobom trzecim.
 7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 8. Polityka prywatności określa działania podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej oraz powiązanych z Witryną Internetową usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Witryny Internetowej.

 

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w sposób ciągły przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności Witryny Internetowej. Oznacza to, że jeśli Użytkownik korzysta z formularzy kontaktowych na Witrynie internetowej lub wysyła wiadomości mailowe na adres pracowników Administratora podany na Witrynie internetowej, to Administrator przetwarza Dane Osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika Dane Osobowe. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 2. Dane Osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Witrynie internetowej i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Witryny internetowej w następujących celach:
 4. w celu kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, w tym podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (np. odpowiedź na zapytanie dot. możliwości współpracy, przygotowanie oferty współpracy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie kontrahenta/klienta, przed zawarciem umowy, której jest stroną);
 5. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym np. odprowadzenia podatku od zrealizowanej umowy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych, kodeksu cywilnego, RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 8. Dane Osobowe Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 9. Witryna internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających Witrynę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki Cookies w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym, tj:

 1. Podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, działającym na zlecenie Administratora, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane Osobowe dotyczą;
 2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Administratora lub bezpieczeństwa Użytkownika, pracowników Administratora i zasobów Administratora;
 3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem.

 

POLITYKA COOKIES

Witryna internetowa używa „Cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta

 1. Gromadzone informacje dotyczą. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane Osobowe będą gromadzone m.in. w Google Analytics, Google Search Console według standardowych ustawień tej platformy.
 2. Pliki Cookies służą do:
 3. utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego Witryny internetowej,
 4. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics,
 5. dostosowania i optymalizacji Witryny internetowej i oferty Administratora dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Witryny internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa Witrynie internetowej i jej Użytkownikom,
 6. monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 7. Na Witrynie internetowej wykorzystujemy następujące pliki Cookies :
  1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny internetowej, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny internetowej;
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny internetowej;
  3. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Witryny internetowej;
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Witryny internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).
  5. „statystyczne” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze Witryn internetowych,
  6. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika– Google Analytics
  7. Społecznościowe pliki Cookies: pozwalają na interakcję z modułami społecznościowymi w Witrynie internetowej (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram itp.).
 8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „Cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „Cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari).
 9. Dodatkowe Dane Osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe Dane Osobowe zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 10. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

 

 PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących w Witrynie internetowej pliki Cookies:
1. Google AdWords
2. Google Analytics
3. Google Doubleclick
3. Opineo
4. Smartsupp Live Chat
5. Facebook Pixel

Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w politykach prywatności wymienionych podmiotów.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. W przypadku zawarcia umowy Dane Osobowe są przez czas niezbędny do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam danych.
 2. W przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku cofnięcia zgody, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres korespondencyjny: Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@texobramy.pl
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnym formularzu kontaktowym.
 5. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzu kontaktowym
 6. Klient przysługujące mu prawa wskazane wyżej może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 7. Administrator ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami Użytkownika, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 8. Administrator udziela informacji na piśmie według własnego wyboru:
  a) listem poleconym na podany adres Użytkownika lub
  b) drogą elektroniczną na podany adres e-mail Użytkownika.
 9. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Użytkownika są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Użytkownika będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.  

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Witryna internetowa może w przyszłości ulegać aktualizacji lub modyfikacji, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 2. Witryna internetowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator każdorazowo umieści w ramach Witryna internetowej informację o zmianach w Polityce prywatności.