Protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego

  SZLABAN

  Serwis:

  F.H.U. TEXO sp. z o.o. sp.k.

  Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice

  Salon sprzedaży: ul. Zakopiańska 54A, 30-418 Kraków

  Data:

  Serwisant:

  KRS: 0000549855

  NIP: 9452183564

  REGON: 361136872

  ING BANK ŚLĄSKI

  46 1050 1445 1000 0090 3061 7543

  TEL: 733 922 625, 733 922 220, www.texobramy.pl www.wisniowskikrakow.pl

  Zamawiający:

  Adres:

  Adres mailowy:

  Nr telefonu:

  Typ szlabanu/Rok produkcji:

  Nr seryjny szlabanu:

  Długość ramienia szlabanu:

  Centrala sterująca:

  Model radioodbiornika

  Wyposażenie dodatkowe: GSM, SOS. Uwagi:

  Zakres prac serwisowych:

  Sprawdzenie połączeń mechanicznych. Uwagi:

  Sprawdzenie połączeń gwintowych. Uwagi:

  Sprawdzenie dokręcenia wszystkich części złącznych. Uwagi:

  Sprawdzenie mocowania do podłoża. Uwagi:

  Sprawdzenie i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych. Uwagi:

  Sprawdzenie naciągu sprężyny/Sprężyn. Uwagi:

  Sprawdzenie wyważenia ramienia szlabanu. Uwagi:

  Sprawdzenie poprawności działania awaryjnego rozblokowania. Uwagi:

  Sprawdzenie połączeń elektrycznych. Uwagi:

  Sprawdzenie sprawności urządzeń ostrzegawczych. Uwagi:

  Sprawdzenie sprawności urządzeń zabezpieczających. Uwagi:

  Sprawdzenie centrali pod kątem wilgoci. Uwagi:

  Sprawdzenie silnika pod kątem wycieków oleju. Uwagi:

  Kontrola ogólna urządzenia pod kątem uszkodzeń. Uwagi:

  Smarowanie elementów ruchomych oraz elementów wyposażonych w punkty smarownicze. Uwagi:

  Stan szlabanu i wyposażenia

  , nr plomby data kolejnego przeglądu:

  Wykaz wymienionych części: (nazwa i ilość)

  Wykaz części do wymiany: (nazwa i ilość)

  Uwagi i zalecenia

  Uwagi użytkownika

  Rozliczenie:

  Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

  Forma płatności: - Kwota (słownie )

  Zgodnie z gwarancją, warunkiem jej utrzymania jest wykonywanie płatnych przeglądów konserwacyjnych przez F.H.U. Texo sp. z o.o. sp.k.. Obowiązek pozyskania karty gwarancyjnej oraz zlecenia przeglądu leży po stronie właściciela lub administratora nieruchomości. Nie wykonanie przeglądu we właściwym czasie powoduje utratę gwarancji i może ograniczyć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez urządzenie na mieniu lub osobie.

  Obowiązek zlecenia przeglądów konserwacyjnych leży po stronie właściciela lub administratora nieruchomości na której znajduje się urządzenie.

  Podpis Serwisanta
  Podpis Klienta