Protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego

  BRAMA PRZECIWPOŻAROWA

  Serwis:

  F.H.U. TEXO sp. z o.o. sp.k.

  Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice

  Salon sprzedaży: ul. Zakopiańska 54A, 30-418 Kraków

  Data:

  Serwisant:

  KRS: 0000549855

  NIP: 9452183564

  REGON: 361136872

  ING BANK ŚLĄSKI

  46 1050 1445 1000 0090 3061 7543

  TEL: 733 922 625, 733 922 220, www.texobramy.pl www.wisniowskikrakow.pl

  Zamawiający:

  Adres:

  Adres mailowy:

  Nr telefonu:

  Typ/Rok produkcji:

  Nr seryjny bramy:

  Wymiar:

  Elementy bramy sprawdzenie:

  Sprawdzenie poziomu/pionu szyn prowadzących/prowadnic. Uwagi:

  Sprawdzenie ogólnego wyglądu bramy (czystość, uszkodzenia). Uwagi:

  Sprawdzenie stanu tabliczek znamionowych. Uwagi:

  Sprawdzenie czystości w świetle pracy bramy. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu pokrycia izolacyjnego. Uwagi:

  Sprawdzenie przestrzeni między posadzką a brama. Uwagi:

  Sprawdzenie Konsoli nośnych. Uwagi:

  Sprawdzenie przymyków labiryntowych. Uwagi:

  Sprawdzenie elektromagnesu/hamulca. Uwagi:

  Sprawdzenie płynności otwarcia i zamknięcia bramy. Uwagi:

  Sprawdzenie linek prowadzących. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu przeciwwagi. Uwagi:

  Sprawdzenie zamocowania szyny prowadzącej. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu prowadnic i szyn. Uwagi:

  Osprzęt elektryczny:

  Napięcie akumulatorów przy odłączonym zasilaniu . [V]

  Czas otwarcia bramy (dla bramy z silnikiem) .[s]

  Czas zamknięcia bramy w trybie bez alarmu .[s]

  Kontrola silnika (hałas, wstrząsy itp.) Uwagi:

  Kontrola ustawienia wyłączników krańcowych. Uwagi:

  Testy funkcjonalne:

  Aktywacja alarmu na lokalnych czujkach (magnesem testowych lub areozolem). Uwagi:

  Sygnalizator optyczno-akustyczny. Uwagi:

  Stan sbramy i wyposażenia

  , nr plomby data kolejnego przeglądu:

  Wykaz wymienionych części: (nazwa i ilość)

  Wykaz części do wymiany: (nazwa i ilość)

  Uwagi i zalecenia

  Uwagi użytkownika

  Rozliczenie:

  Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

  Forma płatności: - Kwota (słownie )

  Zgodnie z gwarancją, warunkiem jej utrzymania jest wykonywanie płatnych przeglądów konserwacyjnych przez F.H.U. Texo sp. z o.o. sp.k.. Obowiązek pozyskania karty gwarancyjnej oraz zlecenia przeglądu leży po stronie właściciela lub administratora nieruchomości. Nie wykonanie przeglądu we właściwym czasie powoduje utratę gwarancji i może ograniczyć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez urządzenie na mieniu lub osobie.

  Obowiązek zlecenia przeglądów konserwacyjnych leży po stronie właściciela lub administratora nieruchomości na której znajduje się urządzenie.

  Urządzenia przeciwpożarowe powinny być „poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez Producentów. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Nie wykonanie przeglądu we właściwym czasie powoduję utratę gwarancji i może ograniczyć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez urządzenie na mieniu lub osobie. Akumulatory w centralach sterujących należy bezwzględnie wymieniać jeżeli ich napięcie jest poniżej zakresu wskazanego przez Producenta.
  Podpis Serwisanta
  Podpis Klienta