Protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego

  BRAMA OGRODZENIOWA

  Serwis:

  F.H.U. TEXO sp. z o.o. sp.k.

  Gotkowice 84B, 32-048 Jerzmanowice

  Salon sprzedaży: ul. Zakopiańska 54A, 30-418 Kraków

  Data:

  Serwisant:

  KRS: 0000549855

  NIP: 9452183564

  REGON: 361136872

  ING BANK ŚLĄSKI

  46 1050 1445 1000 0090 3061 7543

  TEL: 733 922 625, 733 922 220, www.texobramy.pl www.wisniowskikrakow.pl

  Zamawiający:

  Adres:

  Adres mailowy:

  Nr telefonu:

  Typ/Rok produkcji:

  Nr seryjny bramy:

  Wymiar:

  Centrala Sterująca:

  Model napędu/siłowników:

  Model radioodbiornika:

  Wyposażenie dodatkowe: GSM, SOS, Uwagi:

  Zakres prac serwisowych dla ogrodzeniowej

  Sprawdzenie poprawności działania urządzeń ostrzegawczych. Uwagi:

  Sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających. Uwagi:

  Sprawdzenie prawidłowości zamontowania wszystkich części złącznych. Uwagi:

  Sprawdzenie mocowań pod kątem zużycia/zniszczenia. Uwagi:

  Ustawienie wyłączników krańcowych. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu przewodów i połączeń elektrycznych. Uwagi:

  SSmarowanie wskazanych elementów ruchomych. Uwagi:

  Regulacja zawiasów. Uwagi:

  Sprawdzenie mechanizmu rozblokowania awaryjnego. Uwagi:

  Sprawdzenie działania wyłącznika przeciążeniowego. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu zużycia wózków jezdnych. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu rolek. Uwagi:

  Sprawdzenie stanu listwy zębatej i koła zębatego w napędzie bramy. Uwagi:

  Sprawdzenie pracy bramy w trybie ręcznym. Uwagi:

  Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego bramy. Uwagi:

  Sprawdzenie rozruchu i zatrzymania bramy przy zdalnym sterowaniu. Uwagi:

  Stan bramy i wyposażenia

  , nr plomby data kolejnego przeglądu:

  Wykaz wymienionych części: (nazwa i ilość)

  Wykaz części do wymiany: (nazwa i ilość)

  Uwagi i zalecenia

  Uwagi użytkownika

  Rozliczenie:

  Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

  Forma płatności: - Kwota (słownie )

  Użytkownik zobowiązany jest do poddania zakupionego produktu przeglądowi technicznemu Nie wykonanie przeglądu w terminie powoduje utratę gwarancji i może ograniczyć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez urządzenie na mieniu lub osobie. Obowiązek zlecenia przeglądów konserwacyjnych leży po stronie Użytkownika
  Podpis Serwisanta
  Podpis Klienta